Nirayum puthariyum
Vijayadasami
Mandalavillakku
Thiruvathira
Kshethrolthsavam
Sivarathri
Vishu
Prathishtadhinam
Karkidaka masacharanam
5.30 am Temple opens- Entry for darshan, abhishekam etc.
6.00 am Ganapathy Homam
7.00 am Ushapooja
8.00 am Dhara, Shanghabhisekam
9.00 am Noon pooja
10.00 am Temple closes
Temple will be closed between 10.00 am to 5.00 pm
5.00 pm Temple opens for evening poojas
6.15 pm Deeparadhana
7.00 pm Athazha Pooja - Night Pooja
7.30 pm Temple Closes
Muttaruakkal - ( 1.00 ) Pin vilakku - ( 3.00 )
Enna - ( 3.00 ) Vilakku maala - ( 5.00 ) 
Pushpanjali - ( 5.00 )  Malar nivedhyam - ( 5.00 ) 
Shankhabishekam - ( 5.00 ) Thali chaarthal - ( 5.00 ) 
Pattu chaarthal - ( 5 .00 )  Ellu thiri - ( 1 0.00 ) 
Mudhra dharanam - ( 1 0.00 )  Kettunirra - (10.00 ) 
Neyvilakku - ( 10.00 ) Karruka maala - ( 10.00 ) 
Koovala maala - ( 10.00 )  Thulaabharam - ( 10.00 )
Chovvaa vilakku - ( 10.00 )  Rakthapushpanjali - ( 15.00 ) 
Aghora pushpanjali - ( 15.00 ) Rudra dhaara - ( 15.00 ) 
Bhaagyasooktha pushpanjali -
( 15.00 ) 
Aikyasuktha pushpanjali - ( 15.00 ) 
Dyashtakapmanthra pushpanjali -
( 15.00 )
Saarasvathsooktha pushapanjali -
( 15.00 ) 
Vella nivedyam - ( 20.00 )  Neeraanjjanam - ( 20.00 ) 
Thirumadhuram - ( 20.00 )  Niraththala - ( 25.00 ) 
Nithya pooja - ( 30.00 )  Special pooja - ( 30.00 )
Kaavil pooja - ( 30.00 )  Ganapathihomam - ( 30.00 ) 
Vidhyaarambham - ( 30.00 )  Pana paayasam - ( 40.00 ) 
Kadina paayasam - ( 40.00 )  Brahmarakshasu - ( 40.00 ) 
Chorroon - ( 50.00 )  Karuka homam - ( 50.00 ) 
Kedaavilakku (oru divasam) -
( 50.00 ) 
Thila homam - ( 50.00 ) 
Otta - ( 51.00 )  Bhagavath seva - ( 60.00 ) 
Paal paayasam Kalabhaabhishekam - ( 101.00 )
Niramaala - ( 125.00 )  Kalabham chaarthal - ( 150.00 ) 
Koottu paayasam(moonnunaazhi) -
( 150.00 ) 
Koottu ganapathi homam - ( 150.00 ) 
Thrikala pooja - ( 151.00 )  Vivaaham - ( 251.00 ) 
Neyyabhishekam ayyappan -
( 301.00 ) 
Umaa Maheshvara pooja - ( 375.00 ) 
Mrithyunjjaya homam - ( 551.00 )  Sudharsana homam - ( 551.00 ) 
Poomoodal (bhagavathikku)
- ( 551.00 ) 
Chuttuvilakku - ............. 
Lakshmi narayana pooja - ( 375.00 )  Dampathi rakshassu - ( 80.00 ) 
Sarpabali - ( 2500.00 )